Galerİ

Bakasana / Crow pose, Maçka Parkı 2015

Natarajasana / The dancers pose, Kız Kulesi 2015
Urdvha Dhanurasana/ Full wheel pose, Istanbul 2015
Photo :Bahadir Elverdi
Navasana/ Boat pose, Istanbul 2015
Photo:Bahadir Elverdi

Virabhadrasana III/ Warrior III pose, Istanbul 2015
Photo:Bahadir Elverdi

Salamba Sirsasana / Supported headstand pose, Yalova 2015
Photo: Bahadir Elverdi

Virabhadrasana III / Warrior III Pose, Iznik 2015
Photo: Bahadir ElverdiParivrtta Anjaneyasana / Twisted crescent  lunge, Macka Parki 2015
Photo: Bahadir Elverdi